//sitespy.7smabu.com

Bảng điều khiển


Bảng điều khiển quản trị viên :  Là quản trị viên, anh ta có thể thấy Thu nhập hôm nay, Tổng thu nhập, Chi phí hôm nay, Tổng chi phí, Hóa đơn hôm nay, Số tiền thanh toán, Hôm nay thanh toán, Số tiền đến hạn, Nhiệm vụ đang ti

.

 

Bảng điều khiển người dùng:  Là người dùng, anh ta có thể nhận được Số tiền Hóa đơn, Số tiền phải trả, Tỷ lệ phần trăm phải trả, Số tiền đến hạn, Thanh toán, Hóa đơn thanh toán gần đây, Hóa đơn gần đây, Dự án gần đây, Email gần đây, Hoạt động gần đây, Thông báo.

Comments